Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ để lãnh đạo thế giới không?

Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ để lãnh đạo thế giới không?