Phải chăng chưa có liều thuốc nào cho kinh tế địa ốc?

Phải chăng chưa có liều thuốc nào cho kinh tế địa ốc?