Trung Cộng: Đại hội Đảng 18 nhằm mục tiêu chuyển quyền, diễn ra trong thời điểm quá xấu.

Trung Cộng: Đại hội Đảng 18 nhằm mục tiêu chuyển quyền, diễn ra trong thời điểm quá xấu.