Mây trắng hay là tóc mẹ trắng phau.
Administrator   

Mây trắng hay là tóc mẹ trắng phau.