Phỏng vấn cha Lê Ngọc Thanh về cái chết của Đặng Thị Kim Liêng

Phỏng vấn cha Lê Ngọc Thanh về cái chết của Đặng Thị Kim Liêng