Ai có thể thúc đẩy thị trường Địa Ốc và Kinh tế Hoa Kỳ đi lên?

Ai có thể thúc đẩy thị trường Địa Ốc và Kinh tế Hoa Kỳ đi lên?