Cần phát biểu đúng đắn trong ngôn ngữ Ngoại Giao

Cần phát biểu đúng đắn trong ngôn ngữ Ngoại Giao