Vũ Thế Ngọc nói về Kinh Kim Cang và hiện tình Phật giáo Việt Nam