Dù rất căng thẳng, Trung Cộng cũng không dám đánh Việt Nam

Dù rất căng thẳng, Trung Cộng cũng không dám đánh Việt Nam