Dù rất căng thẳng, Trung Cộng cũng không dám đánh Việt Nam