Việt Nam nên rút kinh nghiệm gì qua đối đầu giữa Trung Cộng với Nhật và Phi?

Việt Nam nên rút kinh nghiệm gì qua đối đầu giữa Trung Cộng với Nhật và Phi?