Bạc Hy Lai: con cờ của Trung Quốc.

Bạc Hy Lai: con cờ của Trung Quốc.